برنامه نویسی پاسکال قسمت دوم

متغیر ها:

ما برای ذخیره ی اطلاعات نیاز به متغیر داریم مثلا اگر بخواهیم دو عدد را باهم جمع کنیم وسپس به کار ببریم نمی توانیم مگر آن را در متغیری ذخیره کنیم

برای به کار بردن متغیر به روش زیر عمل می کنیم

نوع عددی

integer -32767 ==> 32768

longint برای مقادیر بسیار زیاد 

word 0 ==> 65535

real برای مقادیر اعشاری

 

Boolean برای درست یا غلط قرار دادن چیزی

 

string برای رشته های حرفی مثل 'pascal'

 

نحوه ساخت متغیر :

var

;نوع داده : نام متغیر

begin

.

.

end

چگونه متغیر ها را جمع و تفریق کنیم:

برای مساوی کردن دو متغیر از =: استفاده می کنیم

مانند

a:=b

در این حالت ما داریم اطلاعات متغیر  b را در متغیر a میریزیم اگر b 10 باشد a نیز 10 می شود

اگر بخواهیم به متغیری مقدار دهیم به صورت زیر عمل می کنیم

a:=10

در این جا ما متغیر a را مساوی با ده قرار می دهیم 

جمع دو متغیر :

یک متغیر دیگر تعریف می کنیم و آن را مانند زیر قرار می دهیم

a:=b+c

در مثال زیر ما متغیر a و b را جمع کرده و سپس آن را در a میریزیم

منها و ضرب و تقسیم نیز همین گونه است فقط باید علامت آن را تغییر دهیم

دستور readln:

در این دستور ما از کاربر اطلاعاتی را میگیریم و در متغیر ذخیره می کنیم

نحوه استفاده:

begin

;(نام متغیر)readln

end

 

 

 

مثال :

برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و با هم جمع کند وحاصل را بنویسد

var

;a:integer

begin

;(readln(a

;(readln(b

c:=a+b

;(writeln(c

end

اگر هنوز این مطلب را درک نکرده اید دوباره آن را بخوانید زیرا متغیر ها مهم ترین بخش برنامه نویسی هستند

/ 0 نظر / 18 بازدید