کتیبه (منشور) های کوروش و داریوش هخامنشی

کتیبه : سنگ نبشته، سنگ نوشته یا کتیبه به تخته سنگ، کاشیکاری یا سطح دیگری گفته می‌شود که معمولاً واقعه‌ای تاریخی بر روی آن کنده‌کاری یا نوشته شده باشد. معمولاً کتیبه به‌نوشته‌ای اطلاق می‌شود که بر روی سنگ، در حاشیه سردر ساختمان‌ها؛ یا گوشه‌های پارچه‌های خاص نظیر پرده، سفره، و بیرق؛ و یا بر صفحه‌های کتاب نگارش می‌یابد.


 منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

      اولین اعلامیه حقوق بشر// اینک  که به یاری  مزدا ، تاج  سلطنت ایران  و بابل  و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام، اعلام می کنم:   که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد،  دین و آیین و رسوم ملت هایی که من پادشاه آنها هستم،  محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من،  دین و آئین و رسوم ملت هایی که من پا دشاه آنها هستم،  یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند،  یا به آنها توهین نمایند.  من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام،  تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد،  هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است،  که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند،  من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.  من تا روزی که پا دشاه ایران و بابل و کشور های جهاتاربعه هستم،  نخواهم گذاشت،  کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد،  من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.  من تا روزی که پادشاه هستم،  نخواهم گذاشت ما ل غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر، بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال،  تصرف نماید من تا روزی که زنده هستم،  نخواهم گذاشت که شخصی،  دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد،  وی را بکار وادارد.  من امروز اعلام می کنم،  که هر کس آزاد است،  که هر دینی را که میل دارد،  بپرسدو در هر نقطه که میل دارد سکونت کند،  مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید،  و هر شغلی را که میل دارد،  پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است،  به مصرف برساند،  مشروط به اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.  من اعلام می کنم،  که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوند هایش کرده،  مجازات کرد،  مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است،  و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود،  فقط مقصر باید مجازات گردد،  نه دیگران من تا روزی که به یاری مزدا،  سلطنت می کنم،  نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیز بفروشند،  و حکام و زیر دستان من،  مکلف هستند،  که در حوزه حکومت و ماموریت خود،  مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعـنوان غلام و کنیز بشوند،  و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد،  و از مزدا خواهانم،  که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملت های ممالک اربعه عهده گرفته ام، موفق گرداند.

 

   وصیت نامه  کوروش بزرگ

      منم کورش،  شاه جهان شاه بزرگ شاه دادگر شاه بابل شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان پسر کمبوجیه،  شاه بزرگ شاه انشان نوه کوروش شاه بزرگ نبیره چیش پیش، شاه بزرگ شاه انشان از دودمانی که همیشه شاه بوده اند،  و بل و نبو گرامی می دارند و ِ‌فراماروائی اش را از طیب خاطر،  و با دل خوش پادشاهی او را خواهانند،  آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم،  همه مردم مقدم مرابا شادمانی پذیرفتند،  در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم،  مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل را به سوی من گردانید، زیرامن او را ارجمند و گرامی داشتم،  او بر من کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم،  و همچنین بر کس و کار و ایل و تبار  و همهسپاهیان من برکت و مهربانی ارزانی داشت ما همگی شادمانه،  و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم به فرمان مردوک همه شاهان براورنگ پادشاهی نشسته اند،  همه پادشاهان از دریای بالا تا دریای پائین مدیترانه تا خلیج فارس،  همه مردم سرزمین های دور دست از چهار گوشه جهان همه پادشاهان آموری،  و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند و در بابل روی پاهایم افتادند پا هایم را بوسیدند،  از آشور و شوش من شهر های آگاده اشنونا زمبان متورنو دیر سرزمین گوتیان،  و همچنین شهر های آنسوی دجله که ویران شده بود،  از نو ساختم فرمان دادم تمامنیایشگاه هایی را که بسته شده بود،  بگشایند همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود باز گرداندم،  همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند به جایگاه های خود برگرداندم،  و خانه های ویران آنان را آباد کردم همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید بدون هراس از خدایبزرگ به بابل آورده بود،  به خشنودی مردوک خدای بزرگ،  و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم باشد که دل ها شاد گردد،  بشود که خدایانی که آنان را به جایگاه های نخستین شان باز گرداندم،  قبل از بل و نبو هر روز در پیشگاه خدای بزرگ،  برایم خواستار زندگی بلند باشند چه بسا سخنان پر برکت و نیک خواهانه برایم بیابند،  و به خدای من مردوک بگویند کوروش شاه پادشاهی است که تو را گرامی می دارد،  و پسرش کمبوجیه نیز اینک که به یاری مزدا،  تاج سلطنت ایران و بابل و کشور های چهار گوشه جهان را به سر گذاشته اما اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم،  و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم،  محترمخواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من،  دین و آئین و رسوم ملت هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیرقرار بدهند،  یا به آنها توهین نمایند من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام،  تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد، هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند،  و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد،  من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند،  و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد،  و ستمگر را مجازات خواهم کرد من تا روزی که پادشاه هستم،  نخواهم گذاشت ما ل غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر،  بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مالتصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت، که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد، من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد،  و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید، و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند، مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری،  که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد من برده داری رابرانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت، که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند، و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود، مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند، و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد،  داتی کهّاز مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهد نسبت به ملت های، ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

 

   وصیت نامه داریوش بزرگ

      اینک من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است،  و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد،  و ایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند،  و مردم کشورها در ایران نیز دارای احترام هستند.  جانشین من خشایار شاه باید مثل من در حفظ این کشور ها بکوشد،  و راه نگهداری این کشور ها آن است،  که در امور داخلی آنها مداخله نکند،  و مذهب و شعائر آنان را محترم بشمارد،  اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور، دریک  زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو میباشد.  زیرا قدرات پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست.  البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی .  من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن،  زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند،  اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان.  مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن،  ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله، در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبار ها را که از سنگ ساخته می شود،  و به شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود، 

/ 0 نظر / 7 بازدید