برنامه نویسی پاسکال قسمت سوم

تعریف نوع های متغیر:

همان تور که در قسمت قبل دیدید ما انواع داده های مختلفی داریم که از قبل تعریف شده  است مانند integer ولی اگر ما خودمان بخواهیم نوع داده تعریف کنیم چه؟

برای این کار روش های مختلفی است که ما به چند روش اشاره می کنیم

روش TYPE:

در این روش ما یک متغیر را تعریف و انواع آن را می نویسیم

ساخت TYPE مانند زیر است

type

    ;(days=(sun,mon

در کد بالا ما یک نوع داده تعریف کردیم مثلا در نوع داده boolean متغیر ها یا باید true و یا false باشند در کد بالا نیز متغیر ها فقط می توانند sun یا mon باشند 

نحوه استفاده در برنامه:

به آسانی نام متغیر را نوشته و سپس نوع داده days را می نویسیم مانند زیر:

var

;x:days

و از آ در برنامه استفاده می کنیم

روش بعدی :

مانند زیر عمل می کنیم

var

;age:20..60

;'capital:'A'..'Z

در کد بالا ما مقدار متغیر AGE را فقط می توانیم بین 20 تا 60 بگذاریم ولی اگر متغیر age را مسای 61 قرار دهیم با ارور مواجه می شویم

در متغیر capital نیز همین قاندن است یعنی اگر ما capital را با a مساوی کنیم با ارور مواجه مشویم ولی اگر مساوی A قرار دهیم خطایی رخ نمی دهد

 

مثال:

type

;(days=(sun,mon

var

;x:days 

;age:1..10

begin

;age:=1

;'x:='mon

;(writeln(age,' ',x

;readln

end

همیشه حرف یا حرف ها را بین ' ' قرار دهید تا با خطا مواجه نشوید

و برای نوشتن دو متغیر در یک دستور writeln آن ها را مانند بالا از هم جدا می کنیم

/ 0 نظر / 16 بازدید